e360 | ITE. La inspecció tècnica dels edificis.
296
post-template-default,single,single-post,postid-296,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.3,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

ITE. La inspecció tècnica dels edificis.

e360

ITE. La inspecció tècnica dels edificis.

La inspecció tècnica dels edificis, és un procediment establert per la Generalitat de Catalunya (decret 187/2010 de 23 de Novembre) per verificar el deure de tots els propietaris de conservar i rehabilitar els edificis d’habitatges plurifamiliars de manera que sempre estiguin en condicions d’ús adequat.

Aquest procediment consisteix en l’examen de l’edifici per part d’un tècnic competent, contractat per la propietat, que redactarà l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici. Aquest informe ha de detallar les deificiècnies detectades en els diferents elements constructius de l’edfici, la gravetat i la generalització d’aquestes i ha de qualificar l’estat general de l’edifici de la forma següent:

  • Molt greu;
  • Amb deficipencies greus;
  • Amb deficiències lleus;
  • Sense deficiències.

L’objectiu d’aquest informe, és obtenir per part de l’administració, el certificat d’aptitud del edifici pel seu ús com habitatge.

En el cas de ser obligatòria la inspecció tècnica de l’edifici, aquest certificat és indispensable per l’obtenció de subvencions públiques i en les transmisions d’habitatges, les persones transmitents han de lliurar a les persones adquirents una còpia degudament autentificada del certificat d’aptitud.

Aquest certificat d’aptitud, que emet l’adminitsració a partir de l’informe de la inspecció a l’edifici realitzada perl tècnic competent, qualifica la idoneïtat de l’edifici per ser habitable, de la següent manera:

S’han de sotmetre a la inspecció tècnica obligatòria els edificis plurifamiliars d’habitatges segons la seva antiguitat:

(Després de la primera inspecció, s’haurà de renovar cada 10 anys)

El cost econòmic derivat de la inspecció tècnica d’edificis obligatòria, és a càrrec dels propietaris/comunitats de propietaris dels immobles.

Des de e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. amb el nostre equip d’arquitectes i enginyers, podem realitzar les inspeccions tècnicquesm redactar els informes corresponents i tramitar-los davant l’adminitsració, per l’obtenció dels certificats d’idoneïtat. També realitzem el projecte i la direcció de les obres necessàries per tal que el certificat acabi obtenint la qualificació d’APTE.