La ITE ( Inspecció Tècnica d’Edificis )

ITEDarrerament, la Generalitat de Catalunya ha començat a enviar cartes a Comunitats de Propietaris i propietaris individuals, requerint la ITE Inspecció Tècnica d’Edificis tant d’edificis plurifamiliars com d’edificis unifamiliars que tinguin l’ús d’habitage.

La ITE és un informe tècnic que es redacta a partir d’una inspecció visual de l’edifici per tal de determinar-ne el seu estat. Una vegada es disposa d’aquest informe tècnic, la propietat ha de sol·licitar a l’Administració el Certificat d’Aptitud de l’Edifici.

La ITE dels edificis, és equivalent a la ITV (inspecció tècnica de vehicles) que coneix tothom. El seu objectiu és, a més de conèixer l’estat de l’edifici, informar a la propietat de les actuacions a realitzar per que l’edifici estigui en correcte estat de conservació.

Entre d’altres, estan obligats a passar la ITE, els edificis unifamiliars (excepte si estan a més d’1,5 m de la via pública o finques adjacents) o edificis plurifamiliars, amb l’ús d’habitatge. Tots els edificis d’habitatges han de passar la ITE abans dels 45 anys d’antiguitat. La data d’antiguitat de l’edifici es la que es troba al cadastre.

La programació i obligatorietat per passar la ITE és la següent:

Taula dates ITE

Taula dates ITE

En cas que la ITE, trobi defectes a l’edifici, aquests es classifiquen en Molt Greus, Greus, Importants o Lleus. En el cas de Molt Greus o Greus, el tècnic redactor de la ITE ho haurà de comunicar a la propietat i a l’Ajuntament.

En cas de trobar-se defectes, la propietat ha d’aprobar un Programa de Rehabilitació en un termini màxim de 6 a 12 mesos, en funció del tipus de defectes trobats. Aquest Programa de Rehabilitació ha d’estar supervisat per un tècnic. També caldrà establir un Fons de Reserva per l’execució de les obres de reparació, les quals s’hauran d’executar en un termini variable en funció del tipus de deficiències trobades.

La vigència del Certificat d’Aptitud és de 10 anys si no es troben deficiències o se’n troben de lleus.

A e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. li oferim els següents serveis relacionats amb la ITE:

 •  Inspecció i Redacció de l’informe ITE Inspecció Tècnica d’Edificis;
 • Sol·licitud de Certificat d’Aptitud a l’Administració ( Agència de l’Habitatge de la Generalitat );
 • Seguiment de l’expedient;
 • Assessorament tècnic i serveis posteriors a l’ITE:
  • Projecte de les Obres de reparació necessàries;
  • Direcció de les Obres de repació necessàries;
  • Gestions i tràmits amb les administracions.
Publicado en INFORMACIÓN | Etiquetado , , | Deja un comentario

Gestión Integral de Obras

Gestión de ObrasLa Gestión Integral de Obras, es el servicio que ofrecemos a nuestros clientes con el objetivo de ahorrarles tiempo, dinero y preocupaciones en sus Obras. 

La Gestión de Obras, integra todos los servicios relacionados con la arquitectura y la construcción, desde la concepción de un Proyecto Arquitectónico hasta la entrega final de la obra al cliente:

 • Definición Inicial del Proyecto Arquitectónico, a partir de los requerimientos y necesidades del cliente.
 • Estudio de la Viabilidad Económica del Proyecto, teniendo en cuenta todos los costes asociados al mismo (oficina técnica, ejecución de las obras, impuestos, …), así como los objetivos presupuestarios planteados por el cliente.
 • Redacción de todos los Proyectos Técnicos necesarios para el desarrollo de la construcción. Tramitación de los mismos ante las administraciones.
 • Búsqueda de los mejores industriales para la ejecución de las obras, a partir de las mediciones incorporadas en los proyectos. Negociación y soporte al cliente en la selección de los mismos, a partir de la comparativa de presupuestos presentados. La selección será siempre decisión del cliente, quien dispondrá de toda la información necesaria para tomar su decisión.
 • Asesoramiento al cliente en la selección final de materiales, acabados, equipos, ...
 • En defensa del cliente, control económico de las obras mediante la verificación de las facturas presentadas por los industriales en función del estado de avance de las obras.
 • Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad y Salud.

Las ventajas que ofrece la Gestión Integral de Obras que desarrolla nuestra empresa, tanto para clientes particulares como para empresas, son las siguientes:

 • Único Interlocutor con el cliente para todo lo relacionado con las obras, el proyecto arquitectónico, la ingeniería, … lo que implica un ahorro considerable de tiempo y preocupaciones.
 • Disponer de la potencia de un equipo multidisciplinar de profesionales: arquitectos, ingenieros, aparejadores, controlers económicos, …
 • Disponer del Control Económico de la Obra, mediante nuestra empresa que actúa en defensa del cliente, evitando, en todas las fases de la obra las desviaciones imprevistas y buscando el ahorro para nuestros clientes.
 • Ahorro en la obra y Reducción drástica de costes. Los precios ofrecidos por los industriales de las diferentes ramas (albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas, …) son trasladados sin márgenes adicionales a nuestros clientes, desapareciendo los márgenes de los constructores y promotores. Dichos presupuestos, conocedores, los industriales de la competencia existente en el proyecto, reducen sustancialmente sus márgenes de beneficio.

¿Tiene que hacer una obra? Le podemos ayudar, des del momento en que está pensándolo.  Póngase en contacto con nosotros.

Publicado en INFORMACIÓN | Etiquetado | Deja un comentario

Subvencions per a l’adequació i renovació d’establiments comercials a la ciutat de Barcelona

Botiga

A través de la campanya de l’Ajuntament, “Barcelona, posa’t guapa” els titulars de locals comercials i d’activitats professionals o de serveis, poden sol·licitar subvencions per l’adequació i renovació dels seus establiments. 

Per optar a aquestes subvencions, els locals comercials on es desenvolupi l’activitat hauran de tenir una superfície de fins a 500 m2. Pels establiments de concurrència pública, com bars i restaurants l’aforament haurà de ser inferior a 50 persones.

Les actuacions subvencionables son les següents:

 • Renovació de la imatge exterior: Retolació en català. Se subvenciona fins al 40% del cost del nou rètol i fins a un màxim de 600 euros per local.
 • Reubicació d’aparells d’aire condicionat per evitar molèsties a tercers i contaminació visual de façanes. La subvenció pot arribar fins a un 25%  del cost de les obres.
 • Insonorització del soroll i vibracions causats pels equips i maquinària de l’activitat. La subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.
 • Supressió de barreres arquitectòniques per millorar l’acessibilitat al local (lavabos, rampes, …). La subvenció pot arribar fins al 25% del cost de les obres.
 • Millora de les condicions higienico-sanitàries de banys i/o cuines de bars i restaurants. La subvenció pot arribar fins a un 25% del cost de les obres.

Per activitats, ja existents, els seus titulars podran acollir-se a la totalitat d’actuacions subvencionables.

Per activitats de nova implantació, els seus titulars, podran acollir-se únicament a les actuacions de supressió de barreres arquitectòniques i de retolació en català.

Poden trobar més informació en aquest enllaç a la web de l’Ajuntament de Barcelona per ajudes a les obres en establiments comercials.

Des de e360 Serveis Globals d’Enginyeria, S.L.P. els podem ajudar amb els Projectes Tècnics, tramitacions, Direccions d’Obra, Gestió d’Obres i Execució d’Obres per la seva activitat comercial, de restauració o de serveis.

Publicado en ACTUALIDAD, INFORMACIÓN | Deja un comentario